Yonas Tadesse, Avinash Honnavally Ramaprakash, and Akshay Potnuru